#3396
محمدطاها
میهمان

سلام احسان عزیز، سه کشوری که دارای سریعترین راه هایی مهاجرتین یکیش فرانسه از راه مهاجرت تحصیلیه و یکی هم ترکیه از راه مهاجرت تحصیلی و سومیش هم کانادا از روش اکسپرس اینتری.